TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ 2022 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

 1. Normativitatea juridică în contextul normativităţii sociale
 2. Legea si locul său în contextul izvoarelor de drept
 3. Importanţa răspunderii juridice în realizarea dreptului
 4. Temeiul și scopul răspunderii juridice
 5. Dimensiunea teleologică a dreptului
 6. Raportul juridic
 7. Acţiunea normei juridice în timp
 8. Persoana fizică, subiect de drept
 9. Litera si spiritul legi. Abuzul de drept si frauda de lege
 10. Responsabilitatea morală si relaţia sa cu răspunderea juridică

 1. Comunicare și antreprenoriat: Strategii de construcție a imaginii brandului
 2. Antreprenoriat social și inovare prin comunicare.
 3. Campanii de relații publice. Rolul mixului de marketing
 4. Comunicare corporativă. Studii de caz.
 5. Managementul comunicării în organizațiile publice din România.
 6. Etică și comunicare organizatională. Studii de caz.
 7. Gestionarea comunicării în situații de criză și managementul riscului. Aplicații.
 8. Marketing și comunicare. Principii și practică.
 9. Tehnici de comunicare în marketingului integrat.
 10. Comunicare strategică în organizații.

TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENTA 2022 Economia mediului –

 1. Economia verde vs economia circulară.
 2. Dezvoltarea durabilă – o provocare economico-socială.
 3. Eficiența economică a valorificării resurselor naturale prin turism.
 4. Marcarea ecologică pe piața bunurilor și serviciilor. Studiu de caz…..
 5. Politica de mediu a Uniunii Europene. Studiu de caz…..
 6. Politica de mediu în România. Studiu de caz…..
 7. Instrumente economico-financiare ale politicii de mediu. Studiu de caz…..
 8. Dinamica pieței produselor ecologice în România. Studiu de caz….
 9. Eficiența măsurilor de reducere a riscului de mediu. Studiu de caz….
 10. Aspecte economice ale măsurilor pentru protecția mediului în spațiul urban.
  Studiu de caz….

TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENTA DIPLOMĂ DISERTATIE MASTER 2022LUCRARE DE LICENTA Finanțele firmei

 1. Evoluția finanțelor firmei în contextul integrării în economia europeană. Studiu de
  caz.
 2. Orientări şi comportamente în politicile de finanțare a firmei. Studiu de caz.
 3. Modele utilizate în analiza politicilor finanțelor firmei. Studiu de caz.
 4. Recapitalizarea companiilor cu dezechilibre financiare. Studiu de caz.
 5. Analiza echilibrului financiar al firmei. Studiu de caz.
 6. Identificarea riscurilor determinate de profilul activității firmei.Acțiuni de limitare a
  pierderilor financiare determinate de riscuri. Studiu de caz.
 7. Construcția situației fluxurilor de trezorerie. Cash-ul, cash-flow-ul şi profitul net al
  firmei. Studiu de caz.
 8. Politica de dividende. Optimizarea repartizării profitului. Studiu de caz.
 9. Globalizarea, inovarea şi crearea de rețele pentru creşterea afacerilor firmei.
  Studiu de caz.
 10. Importanța strategică a deciziilor de finanțare a firmei. Tehnici şi metode de
  îndatorare a firmei pentru creşterea afacerilor. Studiu de caz.
 11. Planurile financiare şi nefinanciare utilizate în finațele firmei. Modele de
  determinare a gradului de îndatorare şi gestionarea riscurilor de insolvență şi
  faliment. Studiu de caz.
 12. Metode şi tehnici pentru determinarea autofinațării. Autofinanțarea şi autonomia
  financiară. Studiu de caz.
 13. Evaluarea capitalurilor proprii ale firmei şi modele de creştere a capitalurilor
  proprii. Studiu de caz.
 14. Fundamentarea deciziei de finanțare a firmei. Sursele durabile de de finanțare a
  ciclului de exploatare. Studiu de caz.
 15. Diversitatea şi clasificarea mijloacelor de finanțare ale firmei. Studiu de caz.
 16. Strategii utilizate în creşterea afacerilor firmei. Studiu de caz.
 17. Indicatori de evaluare a performanțelor financiare ale firmei. Studiu de caz.
 18. Modele privind calculul lichidității şi solvabilității pentru gestionarea situațiilor
  determinate de criza economică. Studiu de caz.
 19. Problemele structurale ale finanțelor firmei în adaptarea la cerințele mediului.
  Studiu de caz.
 20. Fuziuni şi achiziții. Studiu de caz

Redactare la comanda lucrare de licenta 2022

O lucrare consistentă este cea care oferă informaţii ştiinţifice clare şi relevante pentru
domeniul explorat, propune o sinteză clarificatoare, rezultat al unui demers de gândire
critică.
O lucrare originală in 2022 se va detaşa prin demersul de cercetare – aplicare propus, prin
modalitatea de analiză utilizată, prin sinteza teoretică elaborată, prin rezultatele şi
concluziile oferite, prin valoarea aplicativă.
Demersul elaborării lucrării vă propune provocarea de a răspunde nevoilor de
actualizare, de expresie a propriilor interese cognitive şi afective, vă va propune un
cadru de manifestare academică în care efortul deliberat, perseverenţa şi pasiunea vă
vor orienta către performanţele aşteptate.

Introducerea cuprinde argumentarea importanței temei și prezentarea cadrului general
al problemelor care vor fi analizate. În scrierea introducerii poate fi utilizată structura
de scriere Situație-Problemă-Soluție-Evaluare (SPSE).
Situație: introducerea temei și a principalelor concepte ale lucrării;
Problemă: identificarea unei limite în cercetările existente (ex. Lipsa studiilor
realizate pe populație românească privind influența stresului de la locul de muncă
asupra relațiilor de familie la cadrele didactice din învățământul primar);
Soluție: explicarea modului în care lucrarea de față va contribui la soluționarea
problemei identificate;
Evaluare: discutarea implicațiilor studiului propus pentru lucrare (implicații teoretice
și implicații practice).