Teme de licenţă şi disertaţie teologie 2022

Teme de licenţă şi disertaţie teologie 2022

 1. Literatura şi scrierea în Egiptul antic
 2. Cultura şi civilizaţia geto-dacilor
 3. Zeităţi în Panteonul Greciei antice
 4. Divinităţi şi divinaţie în Sumerul antic
 5. Cultul morţilor în religia hittiţilor
 6. Biserica şi combaterea vrăjilor, superstiţiilor şi manifestărilor oculte
 7. Budismul şi drumul spre nirvana
 8. Elenismul şi întâlnirea cu lumea creştină
 9. Profeţia şi inspiraţia divină în Vechiul Testament
 10. Fenomenologia sacrului în gândirea Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae
 11. Spiritualitatea în lumea geto-dacă
 12. Cunoaştere şi infinit în budism
 13. Destin şi Providenţă divină
 14. Religiile ,,Avraamice”: iudaismul, creştinismul şi islamul. Structuri doctrinare
 15. Sf. Grigore Palama – isihasmul. Temeiuri biblice.
 16. Îndumnezeirea omului. Mărturii biblice, patristice şi cultice ortodoxe
 17. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi
 18. Predica de pe Munte în interpretarea Sf. Părinţi
 19. Icoana – mesaj divin în Noul Testament
 20. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Sf. Evanghelii
 21. Pătimirile şi moartea Mântuitorului Iisus Hristos după cele patru Sfinte Evanghelii
 22. „Omul cel nou” în concepţia antropologică a Sf. Ap. Pavel
 23. Învierea lui Hristos şi învierea noastră
 24. Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor
 25. Iisus Hristos lumina lumii după Evanghelia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan
 26. Misiune şi convertire. Necesitatea propovăduirii Evangheliei astăzi
 27. Misiune şi pastoraţie. Deschiderea Bisericii către lumea postmodernă
 28. Dinamica misiunii în Biserică, Acţiuni misionare ale tinerilor
 29. Noile mişcări religioase, Implicaţii misionare în procesul educaţional
 30. Crezul în misiunea Bisericii, propovăduirea Evangheliei şi transmiterea dreptei
 31. credinţe
 32. Educaţia creştină în dinamica misiunii
 33. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de manifestările oculte
 34. Organizaţii misionare româneşti în trecut şi astăzi
 35. Diaspora – o nouă tipologie misionară
 36. Strategia misionară a inculturaţiei
 37. Deviaţii psihosociale ale mişcărilor religioase
 38. New Age – mişcare ocultă, neopăgână
 39. Mişcări de sorginte orientală: spiritism, teosofie, antroposofie
 40. Mişcarea advento-milenistă şi alte mişcări eshatologice cu prozelitism agresiv
 41. Satanismul şi alte secte cu manifestări violente şi sinucigaşe
 42. Persoanele surde de la tăcere la integrare
 43. Comunicarea în limbaj mimico-gestual
 44. Rolul activităţilor culturale în recuperarea şi integrarea socială a persoanelor
 45. surde
 46. Formarea interpreţilor de limbaj mimic-gestual pentru domeniul social
 47. Delincvenţa juvenilă
 48. Evaluarea nivelului de dezvoltarea a limbajului la adolescentul deficient de auz
 49. din şcoala profesională
 50. Liturghia cosmică – jertfa de laudă adusă lui Dumnezeu de universul creat
 51. Rolul limbajului mimico-gestual laic în educaţia copiilor surzi
 52. Rolul limbajului mimico-gestual in cultura comunităţilor de surzi
 53. Rugăciunea în limbaj mimico-gestual
 54. Asistenţă Socială şi/prin limbajul mimico-gestual
 55. Taina Sfântului Maslu în limbajul mimico-gestual
 56. Simbolistica Icoanei
 57. Limbajul Mimico-gestual – un drum spre suflet
 58. Comunicarea non-verbală în lumea persoanelor surde
 59. Abordarea comunicaţională cu persoanele surde în asistenţa socială
 60. Taina Sfintei Spovedanii Transpusă în limbaj mimico-gestual
 61. Înţelesul şi simbolismul tainei sfintei cununii in limbajul mimico-gestual
 62. Discursul mimico-gestual in Parlamentul României
 63. Rolul Bisericii în cadrul comunităţii persoanelor surde
 64. Implementarea cuvântului evanghelic în comunităţile surde
 65. Traducerea în LMG a unei relatări din domeniul Finanţe Bănci
 66. Interpretul de limbaj mimico gestual.
 67. Folosirea LMG in învăţământul universitar
 68. Particularităţi ale rugăciunii în limbajul
 69. Dimensiuni ale iconicităţii în limba semnelor române
 70. Relaţionarea cu persoane surde in domeniul comercial
 71. Teologia Didadiei sau Învăţătura celor doisprezece Apostoli
 72. Unire şi unitate în teologia ortodoxă
 73. Teologia trinitară românească în secolul XX
 74. Pelerinajul – fundamente teologice şi consideraţii practice
 75. Sobornicitatea Bisericii
 76. Apostolicitatea Bisericii
 77. Interpretarea teologică a Slujbei Sfintei Cununii
 78. Exorcismul în teologia ortodoxă
 79. „Vămile văzduhului” în teologia ortodoxă
 80. Învăţături teologice în Actele Martirice
 81. Familia creştină din perspectiva Moralei creştine şi a asistenţei sociale
 82. Datoriile creştinului faţă de patrie, faţă de stat şi faţă de autorităţi
 83. Rolul instituţiilor de bază ale societăţii în combaterea provocărilor postmoderne
 84. Sancţiunea din perspectiva Moralei creştine
 85. Elemente pedagogice şi religios-morale ale dezvoltării copilului/elevului
 86. Elemente pedagogice creştine în opera lui A. Comenius
 87. Elemente pedagogice creştine în opera lui J.H. Pestalozzi
 88. Comunicarea verbală / comunicarea nonverbală
 89. Studiul comunicării nonverbale: scu